Obchodní a dodací podmínky

Všeobecné prodejní, dodací, platební a reklamační podmínky

Výrobní a obchodní firma IMIT s.r.o. se sídlem v Přerově, Komenského 4, PSČ 750 02, Česká republika Společnost je zapsána u KS v Ostravě oddíl C, vložka 8105

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodního zákoníku) nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi společností IMIT s.r.o. a kupujícími, jejichž předmětem je prodej a koupě zboží nabízeného společností IMIT s.r.o. Platí i pro jiná plnění poskytovaná společností IMIT s.r.o., a to i v případě, že odkaz na ně není v Kupní smlouvě uveden, nebo nejsou ke Kupní smlouvě přiloženy.

I.
Úvodní ustanovení

Tyto VOP jsou závazné pro veškeré obchodní smlouvy a jiná plnění poskytovaná společností IMIT s.r.o., včetně výkonů a služeb v rámci technického poradenství. Odchylky od těchto VOP a vedlejší ujednání jsou možné pouze písemnou formou. Od písemné formy lze upustit pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
Kupující nesmí bez předchozího a písemného souhlasu společnosti IMIT s.r.o. vyloučit či zrušit platnost těchto VOP nebo jejich částí.

II.
Nabídka, uzavření kupní smlouvy

Nabídky společnosti IMIT s.r.o. jsou nezávazné a odvolatelné. Smlouvy, dohody a prohlášení jsou v platnosti teprve po akceptaci společností IMIT s.r.o. a vzájemné shodě smluvních stran a to e-maiilem nebo písemně. Veškeré informace po telefonu i z osobního jednání jsou nezávazné. Tyto údaje je třeba považovat pouze za popisné informace. Zboží společnosti IMIT s.r.o. je dodáváno v obvyklé jakosti, která je dána Prohlášením o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

III.
Cena a platební podmínky

Pokud společnost IMIT s.r.o. nestanoví jinak, platí jako cena dohodnutá cena zboží uvedená v ceníku společnosti IMIT s.r.o., platnému ke dni plnění dodávky. Cena je uváděna s DPH, k níž bude připočteno přepravné, popřípadě balné. Složení zboží zajistí zákazník na udaném místě a na svoje náklady. Prodlení při vykládce zboží jde rovněž k tíží kupujícího. Společnost IMIT s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny ceníku bez předchozího upozornění.

Faktury jsou odběrateli splatné dle platných smluvních nákupních podmínek v uzavřené obchodní smlouvě pro rozhodné období. Na základě vystavené faktury, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle ustanovení paragrafu 11 Zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění a také náležitosti daňového dokladu dle ustanovení paragrafu 12 Zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Odběratel může vrátit fakturu v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Faktura je zaplacena dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího. V případě prodlení platby fakturované částky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05% denně z dlužné částky předpisů. Při odběru výrobků přímo ve výrobě společnosti IMIT s.r.o. v Radslavicích, okr. Přerov, se platba uskuteční složením kupní ceny přímo do pokladny, bezprostředně po převzetí zboží. V případě opětovného prodlení s placením je spol. IMIT s.r.o. oprávněna požadovat za další dodávky zboží platbu předem.

IV.
Termíny plnění, množství

Není-li sjednáno jinak, je místem dodání výše uvedený výrobní závod. Smluvní prodejci společnosti IMIT s.r.o. si stanovují způsob odběru samostatně podle smluvně dohodnutých podmínek.Pokud zboží není skladem,výrobce vyrozumí smluvního prodejce o dodací lhůtě. Přímý zákazník se může dohodnout s dispečerem závodu osobně. Cenu za odvoz je vždy potřeba dohodnout dopředu a písemně potvrdit, pak je touto dohodou pevně stanovena.
Je-li kupující v prodlení s placením, více jako 7 dnů, je společnost IMIT s.r.o. oprávněna zastavit další dodávky zboží bez předchozího upozornění kupujícího, aniž by se dostala do prodlení s plněním. Dílčí dodávky zboží jsou přípustné v toleranci sjednaného množství +- 5 %.  

V.
Reklamace a záruka

Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží při jeho převzetí v závodě nebo od dopravce. Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit. Vady zřejmé při převzetí musí být výrobci písemně oznámeny v den převzetí. Záruční doba na výrobky IMIT s.r.o. je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na výrobky již upotřebené.
Vzhledem k přírodnímu původu materiálů a způsobu výroby (ruční) se záruka nevztahuje:
- na barevné odchylky
- na drobné výkvěty před nalepením
- na obaly zboží
Poškození výrobků přepravou je nutné posuzovat z hlediska dodacích podmínek. V případě dodání výrobků od prodávajícího ke kupujícímu volně sklad kupujícího, je rozhodným momentem převzetí podpis dodacího listu. V případě samostatné dopravy kupujícím je rozhodný podpis na výdejním dokladu ze skladu prodávajícího. V případě dodávky externím dopravcem je tento zodpovědný za zásilky po dobu přepravy, kdy rozhodný je podpis odpovědné osoby přepravce po naložení zásilky a podpis příjemce na dodacím listu. Pokud nebude učiněn písemný zápis o případné vzniklé škodě při přepravě kupujícím, nebude na toto brán zřetel ze strany prodávajícího. Kupující je POVINEN prostudovat dokumentaci dodávaných výrobků, včetně dokumentace výrobků doporučených k aplikaci.

VI.
Výhrada vlastnického práva

Dodávky od společnosti IMIT s.r.o. jsou prováděny vždy při výhradě vlastnictví. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, včetně souvisejících plateb (DPH, přepravné, atd.).

VII.
Odstoupení od smlouvy

V případě prodlení s placením kupujícím, jak je výše uvedeno, ani v dodatečné lhůtě poskytnuté výrobcem se má za to, že smlouva byla kupujícím hrubě porušena a společnost IMIT s.r.o. je oprávněna doporučeným oznámením od smlouvy odstoupit. Kupující je pak povinen dodané zboží vrátit společnosti IMIT s.r.o. na jí určené místo a na své náklady, a nahradit škodu vzniklou v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

VIII.
Rozhodčí doložka

Společnost IMIT s.r.o. a kupující se dohodli, že případné spory budou řešeny vzájemným jednáním, zakončeným písemnou dohodou o způsobu vyřešení. Pokud by nebylo možno dojít v jednání obou stran ke smíru, rozhodne na žádost jedné za stran příslušný soud v ČR.